CHÍNH SÁCH

CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG

QUALITY – SAFETY – HEALTH – ENVIRONMENT POLICY

Với phương châm:
“HỢP TRÍ - VÌ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG, VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”

With the mottos of
"HOP TRI - FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE, FOR HEALTHY COMMUNITY"

Tập thể lãnh đạo và công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu Tư Hợp Trí cam kết:
The board of directors and all staff of Hop Tri Investment Corporation are committed to:

 • Cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đạt được sự hài lòng của khách hàng;
 • Providing solutions, products, services up to customer’s satisfaction;
 • Tuân thủ yêu cầu pháp luật, các văn bản quy định nội bộ do Công ty ban hành và các yêu cầu khác của các bên có liên quan;
 • Complying with relevant legislation, internal regulations and other requirements from related parties;
 • Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe;
 • Maintaining and continuously improving the Quality – Safety - Health – Environment Management System;
 • Cung cấp các nguồn lực cần thiết để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường, hệ thống an toàn và sức khỏe luôn thỏa đáng, phù hợp, hiệu lực và thống nhất với định hướng chiến lược của công ty;
 • Providing essential resources to ensure the Quality – Safety - Health – Environment Management System is suitable, adequate, effective and aligned with the company’s strategies;
 • Kiểm soát tại nguồn một cách hiệu quả các hoạt động có tác động xấu đến môi trường;
 • Effectively controlling at source those activities with adverse impact on the environment;
 • An toàn và Sức khỏe trong tất cả các hoạt động là mối quan tâm hàng đầu của Công ty.
 • Ensuring safety and health in all activities is the company’s top concern.

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ

TRẦN NGỌC VIỄN
Chủ tịch HĐQT