Thành tích & Chứng nhận

ISO
QuyTrinhLua
PhongThiNghiem
HVNCLC
 
ISO-IEC17025-2017
ISO9001-2015
ISO14001-2015
ISO-IEC17025-2005
ISO90001-2008
ISO14001-2004
HVNCLC 2018
BangKhen
HTSuperHumic SPVang
CupVangSPDVXuatSac2009