Brightin 4.0EC thuốc trừ sâu sinh học

THÊM CHẤT - THÊM MẠNH
8935209500421, 8935209500438, 18935209500435, 8935209500414, 18935209500411, 8935209501701, 18935209501708

Chuyên trừ sâu tơ trên rau cải và sâu vẽ bùa.

Thích hợp sản xuất rau an toàn.