Actimax 50WG

CHẾ PHẨM SINH HỌC

TRỪ SÂU

Thích hợp sản xuất rau an toàn.

Diệt trừ hiệu quả các loại sâu kháng thuốc.