Carbosan 25EC

LƯU DẪN MẠNH,
HIỆU LỰC KÉO DÀI
  • Carbosan 25EC có tác dụng lưu dẫn, vị độc và tiếp xúc, diệt sâu nhanh.
  • Carbosan 25EC diệt trừ hữu hiệu các nhóm sâu chích hút, cắn phá hoa, trái non,...

SauHai