Hydrophos

  • Cung cấp hiệu quả Lân, Kali và Magiê cho nhiều loại cây trồng
  • Thúc đẩy hình thành mầm hoa, ra hoa sớm.
  • Phát triển cân đối và toàn diện giữa bộ rễ và thân lá.
  • Hiệu quả cao trên cây lấy củ.

HydrophosContent