Seniphos

NUÔI TRÁI LỚN - TẨY NÁM TRÁI - CHỐNG SƯỢNG CHỐNG NỨT THỐI TRÁI - TRÁI CHÍN MÀU ĐẸP

Sản phẩm phù hợp canh tác theo GLOBAL GAP