Maxfos 50EC

ĐẶC TRỊ RỆP SÁP CÀ PHÊ

RepSap

Đặc trị rệp sáp, rệp vảy xanh, rệp dính trên cà phê.