Hợp Trí Super Humic - phân bón lá hữu cơ sinh học dạng hạt cao cấp

RA RỄ MẠNH - CẢI TẠO ĐẤT
8935209503187, 18935209503184, 8935209503927, 18935209503924

PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ SINH HỌC

70% ACID HUMIC
  • Tốt đất
  • Tốt cây
  • Kinh tế tốt
You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Dinh dưỡng cây trồng»Phân bón lá»Hợp Trí Super Humic - phân bón lá hữu cơ sinh học dạng hạt cao cấp