Hợp Trí Organo Forge phân bón lá hữu cơ có chất điều hòa sinh trưởng

Rễ nhiều - Tược mập
Bông to - Trái lớn

Sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam sở hữu công thức đột phá: kết hợp đồng thời 3 chất điều hòa sinh trưởng trên nền hữu cơ sinh học.

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Dinh dưỡng cây trồng»Phân bón lá»Hợp Trí Organo Forge phân bón lá hữu cơ có chất điều hòa sinh trưởng