Keviar 325SC

Đặc trị: Lem lép hạt, Khô vằn, Đạo ôn lá
8935209503033, 18935209503030
  • Thuốc trừ bệnh phổ rộng
  • Có đặc tính nội hấp và lưu dẫn
  • Giúp cho lúa khỏe, xanh lá, cứng cây, tăng cường đề kháng với bệnh hại