Abate 1SG

DIỆT BỌ GẬY, LĂNG QUĂNG
KHÔNG CÒN MUỖI TRUYỀN BỆNH

ĐỐI TƯỢNG DIỆT TRỪ:

Bọ gậy (lăng quăng) tại cống rãnh, nguồn nước thải, lọ hoa, bể cảnh,…