Bortrac phân bón lá vi lượng

TĂNG ĐẬU TRÁI
CHỐNG RỤNG HOA & TRÁI NON
NUÔI TRÁI TỐT, NĂNG SUẤT CAO
8935209500193, 18935209500190, 8935209500223, 8935209500230, 18935209500237, 8935209500216, 18935209500213, 8935209500209, 18935209500206, 8935209502364, 8935209502371, 18935209502378, 8935209500308, 18935209500305, 8935209500292, 18935209500299, 8935209500254, 18935209500251, 8935209500261, 18935209500268

Sản phẩm phù hợp canh tác theo GLOBAL GAP

 

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Dinh dưỡng cây trồng»Phân bón lá»Bortrac phân bón lá vi lượng