Hợp Trí Casi

CỨNG CÂY - ĐỨNG LÁ - XANH CÀNH - CHẮC QUẢ - ÍT SÂU - GIẢM BỆNH

Sản phẩm phù hợp canh tác theo GLOBAL GAP

HopTriCaSiImage