Phân bón lá trung lượng Hợp Trí Casi

CỨNG CÂY - ĐỨNG LÁ - XANH CÀNH - CHẮC QUẢ - ÍT SÂU - GIẢM BỆNH

Sản phẩm phù hợp canh tác theo GLOBAL GAP

Phân bón lá trung lượng Hợp Trí Casi

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Dinh dưỡng cây trồng»Phân bón lá»Phân bón lá trung lượng Hợp Trí Casi